REGULAMIN ZESPOŁÓW WOKALNYCH

 

Rodzice/opiekunowie dziecka uczęszczającego na zajęcia Zespołów Wokalnych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim zobowiązują się do zapoznania i przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

&1

1. Zespoły Wokalne  są sekcjami Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

2. Zajęcia w prowadzone są dla dzieci i młodzieży  w trzech grupach wiekowych:

2.1.  RYTMIKA  - DZIECIĘCY ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY (4 – 6 lat);

2.2.  DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY (1 – 6 KL. SP);

2.3.  CZTERY ŻYWIOŁY - gr. młodzieżowa (Gimnazjum i więcej lat).

3. Z dniem podpisania niniejszego Regulaminu oraz zgody przynależności i uczestnictwa w zajęciach Zespołu Wokalnego Państwa dziecko staje się członkiem Zespołu Wokalnego i reprezentuje wyłącznie ten ZESPÓŁ.

4. Rodzic/opiekun dziecka z dniem podpisania Regulaminu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursach, przeglądach, festiwalach tanecznych krajowych i zagranicznych przewidzianych na sezon artystyczny 2017/2018 dla danej grupy wiekowej.

5. Zajęcia wokalne Zespołu Wokalnego odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20, a także w Kup, w sali wiejskiej  (dotyczy grupy dzieci z Kup) lub innym miejscu wskazanym przez Dyrektora GOK w Dobrzeniu Wielkim.

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem ustalonym na dany sezon artystyczny.

 

&2

1. Rezygnacja z przynależności do Zespołu Wokalnego oraz uczestnictwa w zajęciach wymaga formy pisemnej i tylko ta forma rezygnacji powoduje skreślenie z listy członków Zespołu Wokalnego.

2. W przypadku z rezygnacji z zajęć Zespołu Wokalnego, rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do powiadomienia na piśmie opiekuna Zespołu Wokalnego  o planowanych zmianach przynajmniej na miesiąc przed odejściem dziecka z Zespołu Wokalnego. W wyjątkowych sytuacjach (np. przygotowania do konkursu) pomimo złożenia pisma o rezygnacji w zajęciach dziecko będzie zobowiązane do wystąpienia z Zespołem Wokalnym.

3. Po skreśleniu dziecka z listy członków Zespołu Wokalnego, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do rozliczenia się z wszelkich zobowiązań wobec Zespołu Wokalnego w ciągu 30 dni od dnia skreślenia.

 

ZAJĘCIA

&3

1. W Zespole Wokalnym prowadzone są zajęcia z zakresu:

1.1. techniki wokalnej: emisji wokalnej, dykcji, recytacji, ruchu scenicznego, itp.

1.2. rytmiki;

1.3. repertuaru;

2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim w porozumieniu z Opiekunem Zespołu Wokalnego może zorganizować dodatkowe zajęcia dla członków Zespołu Wokalnego w formie warsztatów (w tym warsztatów wyjazdowych), celem podniesienia poziomu technicznego i artystycznego członków Zespołu Wokalnego. Udział w takich zajęciach jest obowiązkowy.

3. Na czas występów, koncertów, konkursów tanecznych opiekun Zespołu Wokalnego udostępnia członkom Zespołu Wokalnego kostiumy sceniczne, instrumenty i rekwizyty będące w posiadaniu Zespołu Wokalnego, które są własnością GOK w Dobrzeniu Wielkim.

 

&4

  1. Członek Zespołu zobowiązuje się do:

1.1 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

1.2 systematycznego podnoszenia umiejętności wokalnych,

1.3 opanowania repertuaru obowiązującego w sezonie artystycznym 2017/2018 w swojej grupie,

1.4 oddania czystego, nieuszkodzonego kostiumu oraz rekwizytów opiekunowi Zespołu Wokalnego (w tym podpisania odbioru i zwrotu rzeczy w ewidencji prowadzonej przez opiekuna Zespołu Wokalnego) w ciągu 7 dni od dnia zakończenia występu, koncertu, konkursu tanecznego.

 

OPŁATY, UBEZPIECZENIA

&5

1. Zajęcia Zespołu Wokalnego są nieodpłatne.

2. Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni przez GOK w Dobrzeniu Wielkim od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

&6

1. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Za szkody powstałe przez dziecko na zajęciach bądź przed lub po zajęciach odpowiada rodzic/opiekun dziecka.

2. W sytuacji udziału Zespołu Wokalnego w konkursach, przeglądach, warsztatach, festiwalach muzycznych rodzic/opiekun dziecka partycypuje w części kosztów związanych z udziałem ich dziecka w/w imprezach tanecznych ustalonych przez Dyrektora GOK w Dobrzeniu Wielkim.

 

KOMUNIKACJA

&7

1. Rodzic/opiekun dziecka uczestniczącego w zajęciach Zespołu Wokalnego zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż 7 dni) pisemnego powiadomienia opiekuna Zespołu Wokalnego o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania, adresu korespondencji, telefonów, adresu poczty elektronicznej.

2. W przypadku nie poinformowania o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, korespondencję wysłaną na podany uprzednio adres uważa się za skutecznie doręczoną.

3. Podstawowym narzędziem służącym do komunikowania się opiekuna Zespołu Wokalnego z rodzicem/opiekunem dziecka uczestniczącego w zajęciach Zespołu Wokalnego  jest poczta internetowa oraz strona internetowa: www.gas.slusarczyk.eu . W wyjątkowych sytuacjach opiekun Zespołu Wokalnego może skontaktować się z rodzicem/opiekunem dziecka telefonicznie.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

&8

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej – aneksu.

2. Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

3. Niniejszy Regulamin wraz ze zgodą przynależności do Zespołu Wokalnego stanowi nienaruszalną całość.

Podziel się ze znajomymi: